About phronesis

This author has not yet filled in any details.
So far phronesis has created 2 blog entries.

Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon

Oi­keus­mi­nis­te­riön aset­ta­ma työ­ryh­mä eh­dot­taa EU:n uu­den mak­su­ky­vyt­tö­myy­sa­se­tuk­sen edel­lyt­tä­miä muu­tok­sia lain­sää­dän­töön. Kon­kurs­si- ja yri­tys­sa­nee­raus­re­kis­te­ri siir­ret­täi­siin saa­ta­vil­le in­ter­ne­tis­sä mak­sut­ta. Tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa vel­ko­jien tie­don­saan­tia vi­reil­lä ole­vis­ta kon­kurs­si- ja yri­tys­sa­nee­raus­me­net­te­lyis­tä, jot­ta vel­ko­jat voi­vat val­voa etu­jaan myös ra­jat ylit­tä­vis­sä ti­lan­teis­sa. 27.6.2016 Lue lisää…

2016-08-01T11:16:45+00:00 1.8.2016|

Vertaislainoille samat säännöt kuin kuluttajaluotoille

Työ­ryh­mä eh­dot­taa, et­tä ver­tais­lai­no­jen vä­lit­tä­mi­nen ku­lut­ta­jil­le edel­lyt­täi­si vä­lit­tä­jän re­kis­te­röin­tiä sa­mal­la ta­val­la kuin ku­lut­ta­ja­luot­to­jen tar­joa­mi­nen. Edel­ly­tyk­se­nä re­kis­te­röin­nil­le oli­si luo­tet­ta­vuus ja luot­to­toi­min­nan tun­te­mus. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä toi­mi­si Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to. Ver­tais­lai­nat rin­nas­tet­tai­siin lain­sää­dän­nös­sä ku­lut­ta­ja­luot­toi­hin, jol­loin vä­lit­tä­jän oli­si huo­leh­dit­ta­va muun muas­sa sii­tä, et­tä luo­tos­ta ei pe­ri­tä kor­ko­ka­ton ylit­tä­viä kor­ko­ja tai mak­su­ja. 16.11.2015 Lue lisää…

2016-08-01T11:14:27+00:00 1.8.2016|