Loading...

Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon

Oi­keus­mi­nis­te­riön aset­ta­ma työ­ryh­mä eh­dot­taa EU:n uu­den mak­su­ky­vyt­tö­myy­sa­se­tuk­sen edel­lyt­tä­miä muu­tok­sia lain­sää­dän­töön. Kon­kurs­si- ja yri­tys­sa­nee­raus­re­kis­te­ri siir­ret­täi­siin saa­ta­vil­le in­ter­ne­tis­sä mak­sut­ta. Tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa vel­ko­jien tie­don­saan­tia vi­reil­lä ole­vis­ta kon­kurs­si- ja yri­tys­sa­nee­raus­me­net­te­lyis­tä, jot­ta vel­ko­jat voi­vat val­voa etu­jaan myös ra­jat ylit­tä­vis­sä ti­lan­teis­sa.

27.6.2016

Lue lisää…

2016-08-01T11:16:45+00:00 1.8.2016|