Loading...

Vertaislainoille samat säännöt kuin kuluttajaluotoille

Työ­ryh­mä eh­dot­taa, et­tä ver­tais­lai­no­jen vä­lit­tä­mi­nen ku­lut­ta­jil­le edel­lyt­täi­si vä­lit­tä­jän re­kis­te­röin­tiä sa­mal­la ta­val­la kuin ku­lut­ta­ja­luot­to­jen tar­joa­mi­nen. Edel­ly­tyk­se­nä re­kis­te­röin­nil­le oli­si luo­tet­ta­vuus ja luot­to­toi­min­nan tun­te­mus. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä toi­mi­si Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to.

Ver­tais­lai­nat rin­nas­tet­tai­siin lain­sää­dän­nös­sä ku­lut­ta­ja­luot­toi­hin, jol­loin vä­lit­tä­jän oli­si huo­leh­dit­ta­va muun muas­sa sii­tä, et­tä luo­tos­ta ei pe­ri­tä kor­ko­ka­ton ylit­tä­viä kor­ko­ja tai mak­su­ja.

16.11.2015

Lue lisää…

2016-08-01T11:14:27+00:00 1.8.2016|